Капитански

Курсове „Кръстев“

Нов курс за „Водач на кораб до 40 БТ“ гр. София – септември 2024 г.

Цена на курса  – 820лв

„Капитански Курсове Кръстев“ ЕООД

Мечтаете ли да бъдете капитан на яхта?

Представяли ли сте си някога какво е да почувствате палуба на кораб под краката си, а вие да сте неговия капитан?

Привлича ли Ви магията на морето, чистия въздух и чувството за свобода?

„Капитански Курсове Кръстев“ ЕООД предлага обучение в подготвителни курсове за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море.

Дружеството е лицензирано от Изпълнителна агенция „Морска администрация“

При нас ще придобиете всички необходими знания за безопасно и грамотно управление на плавателен съд до 40 БТ (кораби и/или моторни яхти) и ще се докоснете до магията и романтиката на морето, до удоволствието и отговорността да бъдете капитан на малък плавателен съд.

Курсове

Курсове за Капитан

!
!
!

Обучението

Курсове от квалифициран преподавател

Курсовете се водят от квалифициран преподавател с преподавателски опит във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, плавателен стаж на търговски кораби под чужд флаг като вахтен и старши помощник – капитан и стаж в държавната морска администрация.

Курсът на обучение се състои от теоретична, практическа част и вътрешен изпит.

Теоретичната част е разделена на четири модула – корабоводене, управление на плавателен съд и морско дело, законодателство и техническа подготовка.

Модулът „Корабоводене“  включва изучаване на основните точки и кръгове на земната повърхност, линии и равнини на наблюдателя, определяне на посоките на море, изучаване на навигационните карти, отчитане на курсове и пеленги, работа на навигационната карта с планиране и изпълнение на маршрута на кораба, решаване на навигационни задачи, включително и определяне на мястото на кораба по различни способи. Навигационните техническа средства също са разгледани в учебната програма. Специално внимание е отделено на навигационната метеорология и прогнозирането на времето, което се явява жизнено важно за безопасното плаване на всеки плавателен съд. Подробно се разглеждат Международните правила за плаване на море и комбинираната система от морски плаващи знаци, система „А“. Обемът на модула е 30 учебни часа.

Модулът „Управление на плавателен съд и морско дело“ включва изучаване на общото устройство на моторна яхта и морски кораб, силите, действащи на корпуса на кораба, устойчивост и метацентрична височина, ветрилно стъкмяване на ветроходна яхта и сили, действащи на ветрилата и корпуса. Различните корабни устройства, като вързално, кормилно и котвено са разгледани в детайли. В детайли са разгледани управлението на кораба и заставането и снемането от кей и котва, видове морски възли и корабните въжета. Особен акцент е поставен върху използването на корабната УКВ радиостанция и правила за радиосвръзка, подаване на сигнали за бедствие и техническите средства и начина за тяхното излъчване. Разгледани са видовете спасителни средства и начина за тяхното използване, борба с пожар на кораба, действия при падане на човек зад борда и оказване на първа медицинска помощ. Обемът на модула е 24 часа

 

 

Модулът „Законодателство“ включва запознаване с основните нормативни актове на българското законодателство – Кодекс на търговското корабоплаване, Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република Българи, различни подзаконови нормативни актове и разпореждания на ИА „Морска администрация“. Учебният материал е в достатъчен обем за водачите на кораби до 40 БТ, без да излишни подробности, но и без пропуски. В този раздел курсистите получават знания за регистрация на плавателен съд до 40 БТ и правата и задълженията на капитаните на морски плавателни съдове. Обемът на модула е 5 учебни часа.

Модулът „Техническа подоготовка“ включва общо устройство на двигателите с вътрешно горене, различните механизми и системи, стационарни и задбордни двигатели и тяхната експлоатация. Застъпени са мерките за безопасност при експлоатацията на двигателите и системите. Обемът на модула е 8 учебни часа.

Теоретичната част се провежда изцяло в учебен кабинет, който се намира на адрес гр. София, ул. „Коста Лулчев“, 2В, ет. 2, офис № 8. Курсовете могат да бъдат провеждани и неприсъствено – онлайн (само за теоретичната част).

Всеки един от курсистите получава учебни материали в електронен вид, покриващи напълно учебния материал и съдържащ примерни тестове и учебни пособия за подготовка за изпит. Записките са отличен справочен материал и могат да бъдат използвани и след завършване на курса в практиката Ви като капитани на плавателни съдове до 40 БТ.

Плавателната практика се провежда на плавателен съд до 40 БТ на язовир Искър и включва – управление на плавателен съд до 40 БТ. Основни маневри – заставане и снемане от кей, котва, управление на прав курс, смяна на курса, повороти, маневриране за разминаване с плавателни съдове. Практически упражнения по проверка, запускане и обслужване на ДВГ.

Курсът завършва с вътрешен изпит (теоретичен и практически) с тест от 60 въпроса по теория, който се провежда в учебния кабинет и практически изпит, след приключване на практиката на язовир Искър.

Общата продължителност на курса е 91 учебни часа, включващи теория, практика и вътрешен изпит.

След завършването на курса ще бъдете изцяло подготвени за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация“ за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ“

Нашата оферта

Какво ще получите:

Знания

Всички необходими знания за безопасно и грамотно управление на плавателен съд до 40 БТ (кораби и/или моторни яхти)

Практика

Практическите занятия  се провеждат на язовир Искър

Цена

Цена на курс за капитани

L

Цена на курса: 820 лв.

За контакти и записвания:

Телефон

(+359)876 151 016

Деница Николова

 

Важно: Всеки желаещ следва да притежава и представи на организаторите на курса копие на диплом, най-малко за основно образование и валидно медицинско свидетелство от одобрено от ИА „Морска администрация“ лечебно заведение (за гр. София – Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“). Списък на одобрените от ИА „Морска администрация“ лечебни заведения може да откриете на адрес www.marad.bg, в раздел „На вниманието на българските моряци“. Медицинското свидетелство ще Ви послужи впоследствие за издаване на свидетелство за правоспособност след полагане на изпит пред ИА „Морска администрация“, т.е. няма да се налага да си издавате ново.

Цена на курса: 820 лв.